Mantra

atha ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ

atha varṇatanuṃ vakṣye viśvabodhavidhāyinīm |

yasyāmanupalabdhāyāṃ sarvametajjagajjaḍam || 1 ||

dīkṣākathanānantaraṃ mantrā vaktavyā atasteṣāṃ prakṛtibhūtāṃ mātṛkāṃ vaktuṃ pratijānīte

atheti |

varṇatanuṃ mātṛkām |

viśveṣāṃ sarveṣāṃ bodhānāṃ jñānaśakti prasarātmakānāṃ tadutpādakānāṃ

vaikharīmadhyamāpaśyantīparārūpāṇāṃ

vidhāyinī unmīlinī śaktistāmityarthaḥ || 1 ||

ṛṣirbrahmā samuddaṣṭo gāyatrī chanda īritam |

sarasvatī samākhyātā devatā deśikottamaiḥ || 2 ||

samuddiṣṭa ityanena vidhipadayogaḥ |

īritamityanena devīpadayogaḥ |

samākhyāte- tyanena mātṛkāpadayogaḥ |

padmapādācāryasammatametat |

deśikottamairityanena bījaśaktī api vaktavye iti sūcitam |

tatra kecit halo bījāni svarāḥ śaktayaḥ |

taduktaṃ dakṣiṇāmūttīsaṃhitāyām—-

halo bījāni śaktayaḥ svarāśca parameśāni |

iti |

etaeva bījaśaktī prapañcayāgavyatiriktabhūtalipyantasarvamātṛkāmantrāṇāmiti jñeyam |

anyatrānye bījaśaktī ukte |

yadāhuḥ—-

akāraṃ bindusahitaṃ bījamasya prakīttītam |

dvibindusahito’kāraḥ śaktirityabhidhīyate || iti |

viniyogastu mātṛkāmantrajapakāle jape viniyoga iti |

anyatra mantrāṅgatvena nyāse’nuṣṭhīyamānāmukamantrāṅgatvena nyāse viniyoga iti jñeyam || 2 ||

aklīvahrasvadīrghāntargataiḥ ṣaḍvargakaiḥ kramāt |

ṣaḍaṅgāni vidheyāni jātiyuktāni deśikaiḥ || 3 ||

aklībeti |

klībā napuṃsakāḥ ṛ ṝ ḷ ḷ tadrahitāḥ aklībā ye hrasvadīrghāḥ a i u e o aṃ ete hrasvāḥ pare ṣaṭ

dīrghāḥ

tadantargataistanmadhyasthaiḥ |

ṣaṭ ca te vargāśca kāśca te |

bahuvacanamādyartham |

kādayaḥ ka ca ṭa ta pa yāstaiḥ, kramāddhṛdayādi |

jātiyuktāni hṛdayāya nama ityādiyuktāni |

prayogastu—-

aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ hṛdayāya namaḥ ityādi |

deśikairityanenaitaduktaṃ bhavati |

atra napuṃsakacatuṣṭayena karaśuddhiṃ vidhāya ” aṅguṣṭhādiṣvaṅgulīṣu nyasedaṅgaiḥ sajātibhiḥ “

ityukteḥ aṃ kaṃ

khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aṅguṣṭhābhyāṃ nama ityādi karatalakarapṛṣṭhāntaṃ ṣaḍaṅgāni vinyasya tato

dakṣavāmakaratalayoḥ tatpṛṣṭhayoḥ karayoḥ dakṣiṇakaniṣṭhādivāmāṅguṣṭhā- ntamaṅgulīṣu ṣoḍaśa svarān

vinyasya

vāmatarjanīmārabhya dakṣiṇatarjanyantamekaikasyāṃ parvasvagre caturaścaturo varṇān iti krameṇa

kādisāntān

vinyasya aṅguṣṭhayoḥ halau sarvāṅgeṣu kṣakāraṃ nyasediti karasya mātṛkānyāso jñeyaḥ |

evaṃ sarvatra boddhavyam |

yat prayogasāre—-talatatpṛṣṭhatadvyāptyā ṣaḍādau vinyasettataḥ |

kaniṣṭhāṅgulimārabhya dakṣiṇāsvaṅgulīṣu ca ||

vāmāṅguṣṭhāntakaṃ nyasya tataśca vyañjanānyapi |

vāmatarjanīmārabhya catuṣṭayacatuṣṭayam ||

yathāṅgulikrameṇaiva yāvaddakṣiṇatarjanīm |

nyasedaṅguṣṭhayoḥ śeṣe karanyāsaḥ samīritaḥ || iti || 3 ||

pañcāśallipibhivībhaktamukhadoḥpanmadhyavakṣaḥsthalāṃ

bhāsvanmaulinibaddhacandraśakalāmāpīnatuṅgastanīm |

mudrāmakṣaguṇaṃ sudhāḍhyakalaśaṃ vidyāñca hastāmbujaivībhrāṇāṃ

viśadaprabhāṃ trinayanāṃ vāgdevatāmāśraye || 4 ||

pañcāśaditi |

vibhaktatvaṃ vakṣyamāṇanyāsasthānakathanenaiva sphuṭībhaviṣyati |

mudrā jñānamudrā aṅguṣṭhatarjanīyogarūpā pārśvābhimukhī |

yadāhuḥ—-

śliṣṭāgre’ṅguṣṭhatarjanyau prasāryā’nyāḥ prayojayet |

pārśvasyābhimukhī seyaṃ jñānamudrā prakīttītā || iti |

vidyāṃ pustakaṃ tanmudretyarthaḥ |

vāmamuṣṭiḥ svābhimukhī baddhā pustakamudrikā || iti |

viśadaprabhāṃ śubhravarṇām |

idaṃ vastrāṅgarāgamālyānāmupalakṣakam |

evamagre’pi sarvatra varṇavācakeṣu draṣṭavyam |

ūrddhādi ādye dakṣiṇe pare vāme ityāyudhadhyānam |

atra dhyānānantaramāyudhamudrāḥ pradarśayet |

evamagre’pi sarasvatīmantrāntaṃ jñeyam |

pratyakṣaradhyānaṃ tantrāntaroktaṃ yathā—-

(a) cāmīkaranibhaḥ śūlagadārājadbhujāṣṭakaḥ |

caturāsyo’tikāyaḥ syādakāraḥ kūrmavāhanaḥ ||

(ā) pāśāṅkuśakarā śvetā padmasaṃsthebhavāhanā |

ṣaṣṭyūrddhayojanamitā syādā mauktikabhūṣaṇā ||

(i) pītaṃ karābjakuliśaparaśuṃ vairināśanam |

dvyekayojanamānaṃ syādikāraṃ kacchapasthitam ||

(ī) daśayojanadīrghārddhanāhā’sau haṃsavāhanā |

īḥ syāt puṣṭipradā śvetā mauktikāḍhyā sitānanā ||

(u,ū) gadāṅkuśakaraṃ kākavāhanaṃ kṛṣṇabhūṣaṇam |

yojanadvisahasrāṇāṃ mānamudvayamakṣaram ||

(ṛ,ṝ) pāśaśaktibhujaṃ raktaṃ vahnibimbasthitoṣṭragam |

uktapramāṇaṃ kālaghnamṝvarṇadvayaṃ bhavet ||

(ḷ,ḹ) caturasrābjahaṃsasthaṃ puṣparāgasamaprabham |

pāśavajrakaraṃ raudraṃ ḷyugmaṃ syānnirodhanam ||

(e) gadāphalāripadmāḍhyakaraṃ hāravibhūṣaṇam |

cakravākasthitaṃ śyāmamekāraṃ tu mahadbhavet ||

(e) navakundanibhā śūlavajrabāhā dvipasthitā |

koṭiyojanamānā syādaimūttīḥ kavitākarī ||

(o) cinmayaṃ sarvagaṃ śāntaṃ dvisahasrakarojjvalam |

pītaṃ govṛṣasaṃsthaṃ syādorūpaṃ śrīkarātmakam ||

(au) taptahemanibhā pāśacakrabāhuvībhūtidā |

yojanānāṃ sahasreṇa syādauvarṇāmitaujasā ||

(aṃ) navakuṅkumasaṃcchāyaḥ padmastho raktabhūṣaṇaḥ |

caturbhujaḥ syādaṃvarṇaḥ śrīkaro ripunāśakaḥ ||

(aḥ) vajraśūlakaraṃ kṣudraṃ (yuddha) phaladaṃ kharavāhanam |

sahasrayojanamitaṃ svarāntaṃ dvibhūjaṃ smaret ||

(ka) bhūbimbagajasaṃsthaḥ syānnavakuṅkumasannibhaḥ|

śūlavajrakaraḥ kārṇaḥ sahasradvayayojanaḥ ||

(kha) pāśatomarahastaḥ kho meṣasaṃstho nirodhanaḥ |

yojanānāṃ sahasreṇa mitaḥ kṛṣṇo vibhīṣaṇaḥ ||

(ga) pāśāṅkuśakaraḥ padme phaṇisaṃstho’ruṇaprabhaḥ |

gakāraḥ sarpabhūṣaḥ syācchatayojanasaṃsthitaḥ ||

(gha) uṣṭrolūkhanasaṃsthaḥ syād gadāvajrakaro’mitaḥ |

yojanānāṃ sahasreṇa dvimukho ghaḥ sitetaraḥ ||

(ṅa) koṭiyojanadīrghārddhanāhaṃ kṛṣṇaṃ jvalatprabham |

dvibhujaṃ kākavāhaṃ syāt ṅārṇaṃ kṣudraphalapradam ||

(ca) yugāgrapadmasaṃsthaḥ syāccaturbāhuḥ sitaprabhaḥ |

caḥ kaparddī sugandhāḍhyaḥ koṭiyojanasaṃsthitaḥ ||

(cha) sitastāvanmitaḥ padme caturbāhuśchavarṇakaḥ |

(ja,jha) jajhau ca koṭimānau staścaturbāhū sitaprabhau ||

(ña) yojanānāṃ sahasraiḥ syāt sammitaṃ kākavāhanam |

vidveṣakaraṇaṃ ñārṇaṃ kṛṣṇavarṇaṃ bhujadvayam ||

(ṭa,ṭha) krauñcastho dvibhujaṣṭaḥ syānnāgabaddho mahādhvaniḥ |

dharāpadmagajendrasthaṣṭhavarṇe dvikarojjvalaḥ ||

(ḍa) lakṣayojanamānaḥ syād garanāśakaro vibhuḥ |

ḍavarṇe’pyaṣṭabāhuḥ syāccaturvaktraḥ svalaṅkṛtaḥ ||

(ḍha) yojanānāṃ sahasreṇa mitaḥ kuvalaye sthitaḥ |

agnibimbājago ḍhārṇe daśabāhurjvalatprabhaḥ ||

(ṇa) sahasramānaṃ vyāghrasthaṃ yojanānāṃ hi ṇaṃ bhavet |

ṣaṣṭihāyanasaṃsthaḥ syāccaturbāhuḥ svalaṅkṛtaḥ ||

(ta) sahasramāno gandhāḍhyaḥ kuṅkumābhaśca tākṣaraḥ |

koṭiyojanamānaḥ syādaṣṭabāhuścaturmukhaḥ ||

(tha) pītavarṇā vṛṣārūḍhasthavarṇe’pi bhayaṅkaraḥ |

(da) dvimukhaṃ ṣaḍbhujaṃ koṭimānaṃ daṃ mahiṣasthitam ||

(dha) siṃhavāhaścaturbāhurdhaścaturlakṣasammitaḥ |

(na) dvibhujaṃ kākavāhaṃ naṃ tatsahasraimītaṃ bhavet ||

(pa) viṃśabhujo daśāsyaḥ paḥ koṭimāno vakasthitaḥ |

(pha) daśakoṭimitaḥ phārṇe yojanānāṃ bhujadvayaḥ ||

(ba) kaṇṭhīravasitāmbhoje niṣaṇaścañcalaḥ sitaḥ |

ṣaḍāsyo dvibhujo baḥ syāddaśakoṭimito’ruṇaḥ ||

(bha) nīlotpalalasaddhaṃsavāhanaḥ puṣṭidāyakaḥ |

trihastaṃ trimukhaṃ vyāghravāhanaṃ bhīṣaṇākṛtim ||

(ma) daśalakṣamitaṃ bhārṇaṃ dhūmrābhaṃ syānmahābalam |

caturbhujo makāraḥ syāt saviṣoragasannibhaḥ ||

(ya) maṇḍito muṇḍamālābhiḥ śaśikhaṇḍavirājitaḥ |

vyāptaścaturmukho(rbhujo)dhūmro yārṇaḥ syānmṛgasaṃsthitaḥ ||

(ra) trikoṇāmbujameṣastho rārṇe bāhucatuṣṭayaḥ |

caturasrābjadantīndra pṛṣṭhenopari rājitā ||

(la) caturbhujā lakārasya mūttīḥ syād ghusṛṇaprabhā |

(va) abdhisthapadmanakrastho dvibhujo vaḥ sitaḥ smṛtaḥ ||

(śa) karadvayābjagā hemavarṇā śārṇākṛtistathā |

(ṣa) sahasramānaḥ kṛṣṇābho dvibhujaḥ kārmaṇe’tha ṣaḥ ||

(ha) koṭimānaḥ sitaḥ saḥ syāddhaṃsago(ddhayāṅgo)dvibhujānvitaḥ |

hārṇaḥ śvetastribāhuḥ syād vyāptaśītāṃśuśekharaḥ ||

(ḷha) pāśābhayakarā ḷhārṇamūttīḥ śvetā gajasthitā |

bhūbimbaśailasaṃsthaḥ kṣo daśabāhurmaṇiprabhaḥ ||

(kṣa) mūttībhedā yathā’rṇānāṃ mayā’tra pratipāditāḥ || iti || 4 ||

lalāṭamukhavṛttākṣiśrutighrāṇeṣu gaṇḍayoḥ |

oṣṭhadantottamāṅgāsyadoḥpatsandhyagrakeṣu ca || 5 ||

pārśvayoḥ pṛṣṭhato nābhau jaṭhare hṛdaye’ṃsavo |

kakudyaṃse ca hṛtpūrvaṃ pāṇipādayuge tathā || 6 ||

jaṭharānanayornyasyenmātṛkārṇān yathākramāt |

tvagasṛṅmāṃsamedo’sthimajjā śukrātmakān viduḥ || 7 ||

vā(yā)dihā(sā)ntān nyasedātmaparamajñānapūrvakān |

dīkṣitaḥ proktamārgeṇa nyasellakṣaṃ samāhitaḥ || 8 ||

japet tatsaṃkhyayā vidvānayutaṃ madhurāplutaiḥ |

vidadhīta tilairhemaṃ mātṛkāmanvahaṃ japet || 9 ||

akṣaranyāsasthānānyāha |

lalāṭe keśānte |

keśāntānanavṛtta ityukteḥ |

mukha- vṛttetyekaṃ sthānam |

dakṣiṇāvarttena akṣyādi gaṇḍāntaṃ dakṣādi |

oṣṭhadantayorūrddhādi |

āsye tadantaḥ jihvāyāmityarthaḥ |

doḥpadordakṣādi |

doḥpatsandhyagrāṇi ca pañca śeṣayo- raṅgulisandhitvāt |

pārśvayordakṣādi |

aṃsaka iti dakṣāṃse |

kakudi grīvāyām |

aṃsa iti vāme |

hṛtapūrvaṃ pāṇipādayuga iti sthānacatuṣṭayam |

jaṭharānanayorityatrāpi hṛtapūrvamiti sambadhyate |

taduktaṃ mantramuktāvalyām—-

h ṛdaṃsakakudaṃseṣu hṛdādi karayoryuge |

tvagasṛṅmāṃsamedo’sthimajjābhiryādiṣāntagān ||

h ṛdādipādayugme ca tadādyudarake tathā |

tadādi mūrddhani prājño nyaset sādīn kaṣāntagān || iti |

kecanottarāṃsaśabdena kakṣādvayaṃ vyācakṣate |

teṣāṃ mate aṃsadvaye varṇadvayaṃ kakudyekaṃ kakṣādvaye varṇadvayaṃ pāṇyoryuge ekaṃ pādayoryuge

ekamiti nyāsaḥ |

ayaṃ sāmpradāyikaḥ |

taduktaṃ dakṣiṇāmūttisaṃhitāyām—-

hṛddormūleṣu saṃnyasya tathāparagale nyaset |

kakṣādvaye hṛdārabhya pāṇipādayuge tathā |

jaṭharānanayorvyāptyā nyasedityarṇarūpiṇīm || iti |

ācāryā api—-hṛddormūlāparagalakakṣeṣu |

iti |

tatra prayogaḥ—-

aṃ namaḥ keśānte, āṃ namaḥ mukhavṛtte ityādi |

uktañca—- omādyanto namo’nto vā sabindubīnduvajītaḥ |

pañcāśadakṣaranyāsaḥ krameṇaiva vidhīyate || iti |

yathākramādityanenaitaduktaṃ bhavati |

sausthānikautthānikasnānabhojanānuṣṭhāneṣu lipivīnyastavyeti |

tatra sausthānike uktaprakāreṇa ekapañcāśadvarṇanyāsaḥ |

autthānike saptavargāṇāṃ mukhabāhupādadvayanābhihṛtsu vyāpakatvena nyāsaḥ |

taddevatāḥ brahmasarasvatī- viṣṇuśrīrudromāsarveśvarāḥ |

snāne akathādivargatrayasya mukhamadhyapādeṣu nyāsaḥ |

eta- ddevatāḥ candrasūryāgnayaḥ |

bhojanakāle samastasya mastakādipādānto nyāsaḥ |

deśakālādyapekṣayā sarvatra prayoktavyā iti |

(tvagasṛgityādi pūrvakānityantaṃ ślokārddha- dvayaṃ keṣucit pustakeṣu nāsti) |

tatsaṃkhyayā lakṣasaṃkhyayā |

ekavāraṃ nyāsaṃ kṛtvā ekavāraṃ japedityarthaḥ |

samāhita ityanena kṛtapuraścaraṇadharma ityuktam |

taduktam—-pañcāśadvarṇamūttīṃ tāmevaṃ dhyātvā suvigrahe |

sthāneṣu kramato nyasya pūrvekteṣu japellipim ||

pañcāśatsaṃkhyayā nityaṃ yāvallakṣaṃ prapūryate |

iti |

madhurāplutairiti payoghṛtamadhuyuktaiḥ |

taduktaṃ prayogasāre—-

payomadhughṛtañceti samaṃ trimadhuraṃ smṛtam |

iti || 5-9 ||

vyomendvaurasanārṇakaṇīkamacāṃ dvandvaiḥ sphuratkeśaraṃ

patrāntargatapañcavargayaśalārṇāditrivargaṃ kramāt |

āśāsvastriṣu lāntalāṅgaliyujā kṣauṇīpureṇāvṛtaṃ

padmaṃ kalpitamatra pūjayatu tāṃ varṇātmikāṃ devatām || 10 ||

vyometi |

vyoma haḥ induḥ saḥ au svarūpaṃ rasanārṇe visargaḥ |

” vyomāviḥ sa caturdaśasvaravisargāntasphuratkaṇīkam ” ityukteḥ |

acāṃ svarāṇām |

atra keśareṣu svaralikhanaṃ patreṣu vargalikhanañca |

agrapatrādikaṇīkābhimukhatvena ceti jñeyam |

āśāsu dikṣu |

astriṣu koṇeṣu |

lānto vaḥ |

lāṅgalī ṭhaḥ |

anayoḥ rekhāsaṃlagnatayā likhanaṃ jñeyam |

taduktaṃ dakṣiṇāmūttīsaṃhitāyām—-

caturasraṃ tataḥ kuryāt siddhidaṃ dikṣu saṃlikhet |

ṭhakārāṇāṃ catuṣkañca rekhāntaṃ bāhyatastataḥ ||

vāruṇañca samālikhya devīmāvāhayet sudhīḥ |

iti |

atra pūjāyantre’pi akṣarādilikhanasyokteḥ |

keṣāñcinmate idameva dhāraṇa- yantramiti sūcayati |

padmamiti śvetam |

” smaret padmaṃ tathā śvetam ” ityukteḥ |

tena śvetakamalāsanā dhyeyetyarthaḥ || 10 ||

ādhāraśaktimārabhya pīṭhaśaktyantamarcayet |

medhā prajñā prabhā vidyā dhīrdhṛtismṛtibuddhayaḥ || 11 ||

vidyeśvarīti samproktā bhāratyā nava śaktayaḥ |

varṇābjenāsanaṃ dadyānmūttīṃ mūlena kalpayet || 12 ||

arcayediti caturthektaprakāreṇa |

tatra maṇḍūkakālāgnirudrakūrmaśilāḥ sampūjya paścādādhāraśaktyādipūjane pṛthivyanantaraṃ

vidyābdhiṃ sampūjya

ante māyākalāvidyāpara- tattvāni sampūjya pīṭhaśaktipūjanamiti sarvatra kramo’nusandheyaḥ |

pīṭhaśaktīrāha medheti |

āsāṃ dhyānaṃ yathā—-

kṛtāñjalidvayakarāstattadūrddhakaradvaye |

dadhatyaḥ pustakaṃ kumbhaṃ śvetāḥ sundaramūrttayaḥ || iti |

pīṭhamantramuddharati varṇābjeneti |

hsauḥ mātṛkāyogapīṭhāya nama iti mantreṇāsana- pūjā |

ayaṃ pīṭhamantraḥ sarvamātṛkāmantrasādhāraṇa iti jñeyam |

anye tvanyathā vyācakṣate |

varṇābjena varṇābjakaṇīkābījādinā āsanamantreṇeti |

tatra prayogaḥ—-

hsauḥ sarvaśaktikamalāsanāya namaḥ|

evamagre sarasvatīmantre’pi |

padmapādācāryaistu oṃ hrīṃ varṇābjāya sarasvatyāsanāya namaḥ iti pīṭhamantraḥ sūcita ityuktam ||

11-12||

āvāhya pūjayet tasyāṃ devīmāvaraṇaiḥ saha |

aṅgairāvaraṇaṃ pūrvaṃ dvitīyaṃ yugmaśaḥ svaraiḥ || 13 ||

aṣṭavargaistṛtīyaṃ syāt tacchaktibhiranantaram |

pañcamaṃ mātṛbhiḥ proktaṃ ṣaṣṭhaṃ lokeśvaraiḥ smṛtam || 14 ||

lokapālāyudhaiḥ proktaṃ vajrādyaiḥ saptamaṃ tataḥ |

vidhinā’nena varṇeśīmupacāraiḥ prapūjayet || 15 ||

vyāpinī pālinī paścāt pāvanī kledinī tathā |

dhāriṇī mālinī bhūyo haṃsinī śāntinī smṛtā || 16 ||

śubhrāḥ patreṣu sampūjyā dhṛtākṣaguṇapustakāḥ |

brāhmī māheśvarī bhūyaḥ kaumārī vaiṣṇavī matā || 17 ||

vārāhyanantarendrāṇī cāmuṇḍā saptamī matā |

aṣṭamī syānmahālakṣmīḥ proktāḥ syuvīśvamātaraḥ|| 18 ||

āvāhyeti |

caturthektaprakāreṇa |

aṅgairāvaraṇaṃ kaṇīkāmadhye iti jñeyam |

yugmaśaḥ svarairiti |

tatra prayogaḥ |

aṃ āṃ namaḥ |

” bījaiḥ pūjā syād vibhaktyā viyuktaiḥ ” ityācāryekteḥ |

evamaṣṭavargeṣvapi |

uktañca saṃhitāyām—-

niyojya svarayugmānte namaskāraṃ pṛthak pṛthak |

tathaiva kādivargeṣu namaskāraṃ pṛthak kṣipet || iti |

tacchaktibhiriti vargaśaktibhiḥ patramadhyopari |

atra tacchaktīnāṃ vargarūpamantrāditvaṃ jñeyam |

tathā svayameva vakṣyati—-varṇamantrayutāḥ proktalakṣaṇāḥ |

sarvasiddhidāḥ |

iti |

anantaramiti caturtham |

mātṛbhiriti patrāgre |

lokeśvarairāyudhaiśceti padmād bahirbhūpure |

(śāntinītyatra śaṅkhinīti pāṭho’pi dṛśyate) || 13-18 ||

1. daṇḍaṃ kamaṇḍaluṃ paścādakṣasūtramathā’bhayam |

bibhratī kanakacchāyā brāhmī kṛṣṇājinojjvalā || 19 ||

2. śūlaṃ paraśvadhaṃ kṣudradundubhiṃ nṛkaroṭikām |

vahantī himasaṅkāśā dhyeyā māheśvarī śubhā || 20 ||

3. aṅkuśaṃ daṇḍakhaṭvāṅgau pāśañca dadhatī karaiḥ |

bandhūkapuṣpasaṅkāśā kaumārī kāmadāyinī || 21 ||

4. cakraṃ ghaṇṭāṃ kapālañca śaṅkhañca dadhatī karaiḥ |

tamālaśyāmalā dhyeyā vaiṣṇavī vibhramojjvalā || 22 ||

5. muṣalaṃ karavālañca kheṭakaṃ dadhatī halam |

karaiścatubhīrvārāhī dhyeyā kālaghanacchaviḥ || 23 ||

6. aṅkuśaṃ tomaraṃ vidyut kuliśaṃ bibhratī karaiḥ |

indranīlanibhendrāṇī dhyeyā sarvasamṛddhidā || 24 ||

7. śūlaṃ kṛpāṇaṃ nṛśiraḥ kapālaṃ dadhatī karaiḥ |

muṇḍasraṅmaṇḍitā dhyeyā cāmuṇḍā raktavigrahā || 25 ||

8. akṣasrajaṃ bījapūraṃ kapālaṃ paṅkajaṃ karaiḥ |

vahantī hemasaṅkāśā mahālakṣmīḥ samīritā || 26 ||

pūjayenmātṛkāmitthaṃ nityaṃ sādhakasattamaḥ || 27 ||

brahmyādīnāmāyudhadhyānam |

brāhmyām āyudhadhyānaṃ vāmorddhādi vāmādhastanaṃ yāvat |

māheśvaryāñca dakṣādyūrddhayorādye adhastanayorantye|

kaumāryāṃ vāmorddhādi dakṣiṇorddha- paryantam |

vaiṣṇavyāṃ dakṣorddhato vāmorddhaṃ yāvat |

vārāhyāṃ dakṣādhastanād vāmādhaḥ paryantam |

indrāṇyāṃ cāmuṇḍāyāñca dakṣavāmayorūrddhādi |

mahālakṣmyāṃ dakṣorddhahastamārabhya vāmorddha- paryantam |

āsāṃ vāhanānyapi dhyeyāni |

tāni tattadevatānāmiti jñeyam |

brāhmyāṃ haṃsa iti |

tatra varāhyāṃ mahiṣaḥ |

taduktam —-vārāhīñca pravakṣyāmi mahiṣopari saṃsthitām |

iti |

cāmuṇḍāyāṃ preta iti jñeyam |

vārāhī varāhavaktrā |

cāmuṇḍā nirmāṃsā dhyeyā |

āsu ca kaumārī-vaiṣṇavī-indrāṇī-mahālakṣmyo dvinetrāḥ anyāstrinetrāḥ |

āsāṃ bījāni tantrāntaroktāni |

yathā—-

aṣṭau dīrghāḥ kṣādayo’ṣṭau sānantā binduyogataḥ |

indra ākāśasaṃyukto bījānyāsāṃ kramād viduḥ || iti |

sādhakasattama ityanena evamprakāreṇa sādhitāṃ mātṛkāmanyamantrāṅgatvena

vini- yuṃjyādityuktaṃ bhavati || 19-27 ||

nyaset sargānvitān sṛṣṭyā dhyātvā devīṃ yathāvidhi |

sargabindvantikān nyasya ḍārṇādyān sthitivartmanā || 28 ||

vidyāt pūrveditān vidvānṛṣyādīnaṅgasaṃyutān |

dhyāyed varṇeśvarīmatra vallabhena samanvitām || 29 ||

sṛṣṭinyāsamāha nyasediti |

yadā sṛṣṭyā sṛṣṭimārgeṇa nyaset tadā sargānvitāniti|

yattadoradhyāhāreṇā’nvayaḥ |

evamagre’pi |

yathāvidhītyanenaitaduktaṃ bhavati |

atra sṛṣṭi- mātṛkā devatā |

pūrvavad visargāntairvarṇaiḥ ṣaḍaṅganyāsaḥ |

ṛṣicchandasī dhyānaṃ pūjādika- mapi sarvaṃ pūrvavadeva |

nyāsasthānānyapi pūrvektānyeveti |

prayogastu |

aḥ namaḥ keśānte |

āḥ namaḥ mukhavṛtte ityādi |

sthitinyāsamāha sargeti |

ḍārṇādyāniti ṭhaparyantānityarthaḥ |

sargabindvantikāniti|

bindusargānvitattvaṃ pratyakṣaramiti jñeyam |

vidvānityanenaitaduktaṃ bhavati sthitimātṛkā- devatāṣaḍaṅgānyapi pūrvavadeva

sargabindvantikavarṇaiḥ kāryāṇīti |

tatra prayogaḥ |

ḍaṃḥ namaḥ dakṣiṇagulphe |

ḍhaṃḥ namaḥ dakṣiṇapādāṅgulimūle |

ityādi kṣāntaṃ vinyasya aṃ namaḥ keśānte ityādi ṭhaṃḥ namaḥ dakṣiṇajānunītyantaṃ nyaset |

taduktaṃ śaive—-ḍakārādi ṭhakārāntāṃ yojayet paradevatām |

iti |

atra kecit sṛṣṭau akārādi ṭhakāraparyantaṃ nyāsaṃ kārayanti |

sthitau ḍakārādi kṣakāra paryantaṃ |

tadavicāritaramaṇīyam |

samastamātṛkāvṛtternyāsatvāt |

atreti sthitinyāse || 28-29 ||

sindūrakāntimamitābharaṇāṃ trinetrāṃ

vidyākṣasūtramṛgapotavaraṃ dadhānām |

pārśvasthitāṃ bhagavatīmapi kāñcanāṅgīṃ

dhyāyet karābjadhṛtapustakavarṇamālām || 30 ||

pārśvaṃ vāmam |

āyudhadhyānam ūrddhādi |

dakṣe akṣamālāvarau vāme mṛgapotavidye iti |

uktañca padmapādācāryaiḥ—-varākṣasūtramṛgapustakadharaitadevam |

varṇamālāmakṣa- mālāmimaṃ dakṣe vidyā vāme |

karābjeti upamāsamāsaḥ |

iti || 30 ||

abhyarcanādikaṃ sarvaṃ vidadhyāt pūrvavartmanā |

binduyuktāmimāṃ nyasyet saṃhṛtyā pratilomataḥ || 31 ||

vidyāt pūrveditān vidvān ṛṣyādīnaṅgasaṃyutān |

saṃhāranyāsamāha binduyuktāmiti |

pratilomataḥ kṣakārādi akārāntam |

sthānāni tu tānyeva |

vidvānityanenaitaduktaṃ bhavati |

saṃhāramātṛkādevatāṣaḍaṅgānyapi pūrvavadeva bindvantairvarṇaiḥ kāryāṇīti |

taduktam—-

tataḥ sabinduke nyāse ṛṣicchandastu pūrvavat |

saṃhāraśāradādevī sabindvarṇaiḥ ṣaḍaṅgakam || iti |

prayogastu—-kṣaṃ namaḥ hṛdādi mukhe laṃ namaḥ hṛdādi jaṭhare ityādi || 31-32 ||

dhyeyā varṇamaye pīṭhe devī vāgvallabhā śivā || 32 ||

akṣasrajaṃ hariṇapotamudagraṭaṅkaṃ

vidyāṃ karairavirataṃ dadhatīṃ trinetrām |

arddhendumaulimaruṇāmaravindavāsāṃ

varṇeśvarīṃ praṇamata stanabhāranamrām || 33 ||

akṣeti |

udagrastīkṣṇaḥ ūrddhāgro vā ṭaṅkaḥ paraśuḥ |

āyudhadhyānaṃ dakṣorddhādi paraśuvarṇamāle |

pare vāme |

uktañca padmapādācāryaiḥ—-akṣamālāṭaṅkamṛgapustakadharāṃ dhyāyet iti |

aravindavāsāṃ śvetābjasthām |

kā nāma sṛṣṭiḥ sthitiḥ saṃhṛtirveti |

antargatasya bahiravabhāsaḥ sṛṣṭiḥ |

śive’vabhāsaḥ sthitiḥ |

saṃskāramātraśeṣatayā antaravasthānaṃ vināśaḥ |

yadāhuḥ—-

cidrūpasyātmanaḥ sarvajagatāmīśituḥ prabhoḥ |

grāhyagrāhakavaicitryaprakāśaḥ sṛṣṭirīśvari ||

atra sthitiḥ syājjagatāmavabhāsaḥ samīritaḥ |

saṃskāramātraśeṣo’yaṃ vināśaḥ saṃhṛtiḥ śive || iti |

evaṃ dhyānena nyāsatrayaṃ karttavyamityarthaḥ || 33 ||

nyāsārcanādikaṃ sarvaṃ kuryāt pūrvektavartmanā |

tārotthābhiḥ kalābhistāṃ nyaset sādhakasattamaḥ || 34 ||

varṇādyāstārasaṃyuktā nyastavyāstā namo’nvitāḥ |

ṛṣiḥ prajāpatiśchando gāyatraṃ samudāhṛtam || 35 ||

kalātmā varṇajananī devatā śāradā smṛtā |

hrasvadīrghāntaragataiḥ ṣaḍaṅgaṃ praṇavaiḥ smṛtam || 36 ||

kalānyāsamāha tārotthābhiriti |

praṇavapañcabhedasamutpannābhiḥ sṛṣṭyādibhiḥ kalābhiḥ saha tāṃ mātṛkāṃ nyasedityuktasthāneṣu |

sādhakasattama ityanena praṇavatrayāditva- mapyuktaṃ bhavati |

varṇādyā iti akārādivarṇādyāḥ |

evambhūtāstārasaṃyuktāḥ |

anenāyaṃ kramaḥ |

prathamataḥ praṇavaḥ paścādakārākṣaraṃ paścāt kalānāma |

ata evādyasaṃyuktā śabdā namo’nvitā iti sampradāyāt ante namasā yogāt caturthyantatvam |

nyasedityanena nairākāṅkṣye’pi pañcabhedakalānāmādau nyāsakhyāpanāyāha nyastavyāstā iti |

tatra tu—-

” nyāse tu yojayedādau ṣoḍaśa svarajāḥ kalāḥ ” ityuktatvāt prathamaṃ nādakalānāṃ

nivṛttyādīnāṃ nyāsaḥ

paścādakārokārabindujānāṃ sṛṣṭyādīnām |

prayogastu—-oṃ aṃ nivṛttyai namaḥ keśānte ityādi |

kalātmā varṇajananī śāradā devateti |

kalātma mātṛkā devatetyarthaḥ |

hrasvadīrghāntaragatairiti |

aklībahrasvadīrghasvaramadhyagatairityarthaḥ |

aṃ oṃṃ āṃ hṛdayāya namaḥ ityādi prayogaḥ || 34-36 ||

hastaiḥ padmaṃ rathāṅgaṃ guṇamatha hariṇaṃ pustakaṃ varṇamālāṃ

ṭaṅkaṃ śubhraṃ kapālaṃ daramamṛtalasaddhemakumbhaṃ vahantīm |

muktāvidyutpayodasphaṭikanavajavābandhuraiḥ pañcavaktraistryakṣairvakṣojanamrāṃ

sakalaśaśinibhāṃ śāradāṃ tāṃ namāmi || 37 ||

hastairiti |

rathāṅgaṃ cakram |

guṇastriśūlam |

varṇamālāmakṣamālām |

ṭaṅkaḥ paraśuḥ |

śubhramiti kapālaviśeṣaṇam |

daraḥ śaṅkhaḥ |

āyudhadhyānaṃ dakṣādhastanato vāmādhastanaparyantaṃ pustakākṣamālayovīparyayaḥ |

taduktaṃ padmapādācāryaiḥ—-padmacakraśūla- mṛgākṣasūtrapustakaṭaṅkakapālaśaṅkhakalaśadharā

dhyeyā iti,

mukteti ūrddhādi mukhānāṃ varṇāḥ |

sakalaśaśinibhāṃ śubhravarṇām |

sarvakāmadāmiti viniyogoktiḥ |

ataeva padmapādācāryāḥ ” sarvatra sarvaṃ ca ” iti || 37 ||

arcayeduktamārgeṇa śāradāṃ sarvakāmadām |

tārttīyapūrvāṃ tāṃ nyasyennamo’ntāṃ rudrasaṃyutām || 38 ||

śrīkaṇṭhamātṛkāmāha tārttīyeti |

tārttīyaṃ bhairavyāḥ dvādaśe vakṣyamāṇam |

kecana rephavajītaṃ tadvadanti |

ayameva sāmpradāyikaḥ pakṣaḥ |

yato mātṛkābjakaṇīkābījamevaṃ saṃgṛhītaṃ bhavati |

bhairavītriṃśadbhedamadhye ekasya bhedasya tārttīyaṃ rephavajītaṃ bhavatyeva |

granthakṛdata eva ṣaḍaṅgāvasare hasā ṣaḍdīrghayuktena iti vakṣyati |

nyasedityuktasthāneṣu |

sāmpradāyikāstu praṇavaśaktiprāsādapañcākṣarīyogamāhuḥ |

rudrasaṃyutāmiti saśaktika- śrīkaṇṭhādisahitām |

namo’ntāmityanena caturthīyogo’pyuktaḥ |

hsau aṃ śrīkaṇṭheśa- pūrṇedarībhyāṃ namaḥ keśānte ityādi prayogaḥ |

ayaṃ sāmpradāyikaḥ pakṣaḥ |

atra granthakṛtā chando’nurodhādīśaśabdaḥ kvacinna dattaḥ |

nyāsāvasare so’vaśyaṃ deya iti |

kecittu pūrṇedarīsahitāya śrīkaṇṭhāya namaḥ iti vadanti |

anye tu pūrṇedaryai śrīkaṇṭhāya namaḥ ityāhuḥ |

tadubhayamate’pi rudrāṇāṃ prādhānyamiti te vadanti |

pūrṇedarīśrīkaṇṭhābhyāṃ namaḥ ityapi kecidicchanti |

tatpakṣatrayamapyasāmpradāyikam |

sahitaśabdasyā’nuktasyā’- dhikasya prathamapakṣe prayogaḥ |

dvitīyapakṣe ubhayatra caturthyanupapannā |

ekatra namoyogāt prāpyate anyatra prāpakābhāvāt |

pakṣatraye ca rudrasaṃyutām ityuktatvāt mātṛkāyā rudraiḥ sahā’vyavadhānena saṃyogo na bhavati |

ataḥ sāmpradāyikaḥ pakṣa eva jyāyān |

apekṣitārthadyotanikākārastu śrīkaṇṭheśāya pūrṇedaryai namaḥ iti prayogamāha sma |

tadapyayuktam |

yato dhyāne agnīṣomādivat samuccitayoreva devatātvaṃ pratīyate |

asmiṃśca prayoge devatayoḥ samuccitatvam |

pṛthakcaturthīnirdeśenetaretaranirapekṣayoreva tatpratīteḥ |

kiñca |

yadagnaye ca prajāpataye ca sāyaṃ juhotītyatra śabdadvayakṛta parasparāpekṣayoḥ pratyekaṃ

kriyānvayābhāve’pi

devatāsamuccayasyeṣṭatvāt |

atra tu tadabhāvena pratyekaṃ namo’nvayāt sutarāṃ tatsamuccayā pratītiḥ |

tena homādāvapi śrīkaṇṭheśapūrṇedarībhyāṃ svāhetyekai- vāhutiḥ |

evaṃ keśavādikāmagaṇeśanyāseṣvapi draṣṭavyam |

yattu kvacit keśavāya ca kīrttai cetyuddhāraḥ sa chando’nurodheneti jñeyam || 38 ||

sadhātuprāṇaśaktyātmayuktā yādiṣu te kramāt |

ṛṣiḥ syāddakṣiṇāmūttīrgāyatraṃ chanda īritam || 39 ||

arddhanārīśvaraḥ prokto devatā tantravedibhiḥ |

hasā ṣaḍdīrghayuktena kuryādaṅgāni deśikaḥ || 40 ||

sadhātviti |

te rudrā yādiṣu yakārādiṣu daśasu vyāpakeṣu |

dhātavaḥ tvagasṛgbhyāṃ samedo’sthimajjāśukrāṇi prāṇaḥ śaktirātmā ca etadyuktāḥ kramāt jñeyāḥ |

atra yadyapi rudrapadaṃ samāsagabhītaṃ tathāpi sarvanāmnā parāmṛśyate |

” sarvanāmnānu vṛttirvṛtticchannasya ” iti vāmanasūtrāt |

prayogastu |

hsauḥ yaṃ tvagātmabhyāṃ vālīśa- sumukhīśvarībhyāṃ namaḥ hṛdaye ityādi |

atra ātmaśabdaḥ sampradāyāt prayujyate |

granthāntare ātmaśabdasthāne krodhaśabdamuktvā ātmaśabdaḥ sarvatra prayoktavya ityuktam |

tathā —- yādīn dhātuprāṇaśaktikrodhādyānātmane yutān |

iti |

anyatrāpi —- jīvaṃ śaktiṃ krodhamapyātmane tān |

iti |

ācāryāstu—-tāvapi dhātavo yādyāḥ saptasamīraṇaśca saparaḥkṣaḥ krodha ityambike |

iti|

atra kṣakārasya narasiṃhabījatvāt krodhaśabdoktiḥ |

padmapādācāryaiḥ prathamapadyavyākhyāne viracitetyādinā mātṛkāsthānoktirākhyāyate |

ākhyāyante ebhiriti saptadhātavaḥ hṛcchabdena prāṇaḥ śaktiścābhihitā |

kaśabdena sukhārthena paramātmokta iti yādinyāsa- sthānānītyuktam |

tanmatānusāreṇeha mūlakāreṇa ātmagrahaṇaṃ kṛtam |

nanu tvagādiparamātmāntasya devatātmano yādinyāsenaiva sādhakaśarīre sannidhāne sati

kimavaśiṣṭākṣaranyāseneti |

devatāvayavaviśeṣaracanākalpaneti brūmaḥ |

na ca prathamaṃ sāmānyakalpanā punavīśeṣakalpaneti niyamo’sti |

yena lipinyāsasya kṣakārāditvaṃ syāt |

sarvatra nityameva sāmānyaviśeṣarūpaṃ hi devatāśarīram |

tasya sādhakaśarīre sannidhirnyāsenotpādyate |

ataḥ prathamamakārādinyāsena avayavaviśeṣasannidhismaraṇe na kaściddoṣaḥ |

na ca saṃhārakrameṇa mātṛkānyāse prathamaṃ sāmānyasaṃhāraḥ paścādviśeṣasaṃhāra iti kramalopaḥ |

ubhayorapyātmanyeva saṃhārāt |

na ca sāmānyasaṃhāreṇaiva saṃhṛtatvāt viśeṣāṇāṃ pṛthaksaṃharaṇamanarthakam |

viśeṣasaṃhārakramacintāyāḥ karttavyatvāt |

ṣaḍdīrghāḥ ā ī ū e au aḥ |

tadyuktena hasā hakārasakāreṇa deśika ityanena militena ityuktam |

prayogastu—-hasāṃ hṛdayāya nama ityādi |

anye tu hasāmādikāni mātṛkāṅgāni evamicchanti |

sāmpradāyikāstu praṇavamāyālakṣmīpañcākṣarībrahmāṇimāheśvarikaumārivaiṣṇavi- vārāhīndrāṇīḥ

svabījādyāḥ

rakṣayugmāntā amukavāhanepramukharakṣayugmāntā amukahaste pramukha māṃ rakṣayugmāntā

dīrghatrayākrāntamāyāpuṭitamātṛkāṅgāni tārttīyañca sañjīvani ūrddhakeśini jaṭilakeśini visvarūpiṇi

tārākṣiṇi dviḥ māraya śabdānuccārya hṛdayādīnyuccārayet iti |

prayogastu—-oṃ hrīṃÁ śrīÁ namaḥ śivāya namaḥ haÁ brahmāṇi rakṣa rakṣa haṃsavāhane rakṣa rakṣa

padmahaste māṃ

rakṣa rakṣa hrāÁ hrīÁ hrūÁ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āÁ hrāÁ hrūÁ hsauḥ sañjīvani hṛdayāya namaḥ

ityādi |

bījāni tu māÁ kaÁ kroÁ huÁ haÁ |

āyudhāni padmaśūlaśakticakragadāvajrāṇi |

vyāpakamantrastu—-oṃ hrīṃ śrīṃ namaḥ śivāya hūṃ cāmuṇḍe rakṣa rakṣa vetālavāhane rakṣa rakṣa

pāśahaste mama

sarvāṅgaṃ rakṣa rakṣa hrāÁ hrīÁ hrūÁ hrasvaṣaṭkaṃ ādikṣāntaṃ dīrghaṣaṭkamuccārya hrāÁ hrīÁ hrūÁ

hsauḥ

sarvāṅgavyāpinī svāhā iti vyāpakaṃ kṛtvā śrīkaṇṭhamātṛkāṃ nyasediti |

atrānye mukhādau aṣṭavyāpakamantrāḥ sampradāyato jñeyāḥ |

yat prayogasāre—-

mātaro’ṣṭau samutpannā vargāṇāṃ nāyikāśca tāḥ |

vyāpinī pālinī devī pāvanī kledinī punaḥ ||

dhāriṇī mālinī bhūyo haṃsinī śāntinī tathā |

vargāṇāṃ nāyakāścāṣṭau bhairavāḥ samudāhṛtāḥ || iti |

aṣṭamo vyāpakanyāsastu ādikṣāntamuccārya saṃhārabhairavaśāntinībhyāṃ namaḥ sarvāṅge || 39-40

||

bandhūkakāñcananibhaṃ rucirākṣamālāṃ

pāśāṅkuśau ca varadaṃ nijabāhudaṇḍaiḥ |

bibhrāṇaminduśakalābharaṇaṃ trinetramarddhāmbikeśamaniśaṃ

vapurāśrayāmaḥ || 41 ||

bandhūketi |

āyudhadhyānaṃ dakṣe ūrddhādi aṅkuśākṣamāle’pare vāme || 41 ||

pūrvektenaiva mārgeṇa pūjayet taṃ yathāvidhi |

smarādyāṃ mātṛkāṃ nyasyet keśavādinamo’nvitām || 42 ||

yathāvidhītyanenaitaduktaṃ bhavati |

smarādyāṃ vālādyāṃ vā kāmamātṛkāṃ nyaset |

klīÁ aṃ kāmaratibhyāṃ namaḥ iti keśānte ityādiprayogaḥ |

etaddhyānaṃ yathā—-

raktāṅgārāgakusumāmbaramāttabhūṣaṃ

nīlotpalāḍhyakaraśaktisubhūṣitāṅkam |

dhyāyet prasūnaśaramikṣudhanurdharañca

saddāḍimīkusumabhāsamanaṅgamūttīm || iti |

evaṃ gaṇapatibījādyāṃ ṣaḍbījādyāṃ vā gaṇapatimātṛkāṃ nyaset |

tatra prayogaḥ—- gaṃ aṃ vighneśaśrībhyāṃ namaḥ keśānte ityādi |

dhyānañca—-

tāruṇyonmadacārulohitalasatkāntyaṅgarāgāmbaraṃ

sadraktotpalahastayā vanitayā vāmāṅkamārūḍhayā |

hastābjairvaramaṅkuśaṃ guṇamabhītiṃ dhārayantaṃ śubhaṃ

dhyāyeyaṃ gaṇapaṃ gajendravadanaṃ netratrayodbhāsitam || iti |

atrobhayorapi vyāpakeṣu tvagādiyogo’pyanusandheyaḥ |

keśavādimātṛkānyāsamāha smarādyāmiti kāmabījādyām |

sāmpradāyikāstu tripuṭānārāyaṇāṣṭākṣarayogamicchanti |

anye praṇavatrayayogaṃ pare praṇavatrayapuṭitatvam |

kecana śrībījayogamiti |

yathāsampradāyaṃ vyavahāraḥ |

prayogastu—-klīÁ aṃ keśavakīttībhyāṃ namaḥ keśānte ityādi |

kecana keśavāya kīrttyai namaḥ ityapīcchanti || 42 ||

sadhātuprāṇaśaktyātmayuktā yādiṣu viṣṇavaḥ |

ṛṣiḥ prajāpatiḥ prokto gāyatraṃ chanda īritam || 43 ||

arddhalakṣmīrhariḥ sākṣād devatā’tra samīritā |

dīrghayuktena bījena ṣaḍaṅgāni samācaret || 44 ||

sadhātviti |

yaṃ tvagātmane puruṣottamāya vasudhāyai namaḥ hṛdaya ityādi |

dīrghayukteneti |

dīrghāḥ ṣaṭ pūrvektāḥ tadyuktenādibījena kāmabījena tena klāṃ klīṃ ityādi hṛdayādiṣu jñeyam |

anye tu klāmādikāni mātṛkāṅgānyevecchanti |

sāmpradāyikāstu māyānārāyaṇāṣṭākṣarājapāparamātmamantrasvarapuṭitaiḥ kādivarṇaiḥ devīpadminīviṣṇupatnīvaradākamalarūpāśūlinīyuktaiḥ

hṛdayādīnyaṅgāni iti manyate |

prayogastu—-oṃ namo nārāyaṇāya haṃsaḥ sohaṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ oṃ namo nārāyaṇāya

haṃsaḥ sohaṃ

devyai hṛdayāya namaḥ ityādi || 43-44 ||

hastaibībhrat sarasijagadāśaṅkhacakrāṇi vidyāṃ

padmādarśau kanakakalaśaṃ meghavidyudvilāsam |

vāmo tuṅgaṃstanamaviralākalpamāśleṣalobhādekībhūtaṃ

vapuravatu vaḥ puṇḍarīkākṣalakṣmyoḥ || 45 ||

hastairiti |

meghetyādi vapuvīśeṣaṇam |

ākalpo bhūṣā |

āyudhadhyānaṃ dakṣiṇādhohastamārabhya vāmādhastanaṃ yāvat |

tena puruṣāyudhāni dakṣiṇataḥ stryāyudhāni vāmata iti sidhyati |

padmapādācāryāṇāṃ sammatametat |

uktañca—-

vidyāravindamukurāmṛtakumbhapadma kaumodakīdarasudarśanaśobhihastam |

iti |

atra vāmorddhādi dakṣorddhāntaṃ kramo jñeyaḥ |

anyatra yadasmin nyāse caturbhujadhyānaṃ tat kevalaviṣṇoḥ na lakṣmīsahitasyeti jñeyam |

ayamapyāvaśyakaḥ |

yadāhuḥ—-

keśavādirayaṃ nyāso nyāsamātreṇa dehinām |

acyutatvaṃ dadātyeva satyaṃ satyaṃ na cānyathā || iti || 45 ||

atrā’rcanādikaṃ sarvaṃ prāgvanmantrī samācaret |

śaktipūrvāṃ tanau nyasyenmātṛkāṃ mantravittamaḥ || 46 ||

ṛṣiḥ śaktiḥ smṛtaṃ chando gāyatraṃ devatā budhaiḥ |

samproktā viśvajananī sarvasaubhāgyadāyinī || 47 ||

dīrghārddhenduyujā’ṅgāni kuryānmāyātmanā budhaḥ || 48 ||

ṛṣiḥ śaktiriti vaśiṣṭhaputraḥ |

sarvasaubhāgyadāyinīti viniyoga uktaḥ |

dīrgheti |

dīrghāḥ ṣaḍdīrghāḥ arddhendubīnduḥ |

etadyuktena māyātmanā bījeneti śeṣaḥ |

prayogastu hrāṃ hṛdayāya namaḥ ityādi |

kecana hrāmādikāni mātṛkāṅgānyevecchanti |

evamagre’pi || 46-48 ||

udyatkoṭidivākara 1pratibhaṭottuṅgorupīnastanī

bahvārddhendukirīṭahāra rasanāmañjīra saṃśobhitā |

bibhrāṇā karapaṅkajairjapavaṭīṃ pāśāṅkuśau pustakaṃ

diśyād vo2 jagadīśvarī trinayanā padme niṣaṇṇā mukham ||49||

udyaditi |

mañjīro nūpuraḥ |

japavaṭīmakṣamālām |

āyudhadhyānaṃ dakṣe ūrddhādi aṅkuśākṣamāle pare vāme |

uktañca padmapādācāryaiḥ—-akṣasūtrāṅkuśapāśapustakakarā dhyeyā iti || 49 ||

puroditena vidhinā devīmanvahamarcayet |

nyasecchrībījasampannāṃ mātṛkāṃ vidhinā tanau || 50 ||

ṛṣirbhṛguḥ smṛtaṃ chando gāyatraṃ devatā smṛtā |

samastasampadāmādirjagatāṃ nāyikā budhaiḥ || 51 ||

prākprastutena bījena kuryādaṅgāni sādhakaḥ || 52 ||

samastasampadāmādiriti viniyogoktiḥ |

prākprastuteneti pūrvektena mārgeṇa ṣaḍdīrghayuktenetyarthaḥ |

bījena śrībījenetyarthaḥ |

tena śrāṃ śrīmityādi ṣaḍaṅgam |

etadādīni mātṛkāṅgāni vā || 50-52 ||

vidyuddāmasamaprabhāṃ himagiri prakhyaiścatubhīrgajaiḥ

śuṇḍādaṇḍasamuddhṛtāmṛtaghaṭairāsiñcyamānāmimām |

bibhrāṇāṃ karapaṅkajairjapavaṭīṃ padmadvayaṃ pustakaṃ

bhāsvadratnasamujjvalāṃ kucanatāṃ dhyāyejjagatsvāminīm ||53||

vidyuditi |

āyudhadhyānaṃ dakṣādhastād vāmādhaḥparyantam || 53 ||

ārādhayedimāṃ proktavartmanā kusumādibhiḥ |

nyaset smarādyāṃ vapuṣi mātṛkāṃ maṅgalapradām || 54 ||

ṛṣiḥ sammohanaḥ proktaśchando gāyatramucyate |

devatā mantribhiḥ proktā samastajananī parā || 55 ||

smareṇa dīrghayuktena vidadhyādaṅgakalpanām || 56 ||

smarādyāmityanena kāmaśrīśaktyādikāmapi nyasedityuktam |

tasya ta eva ṛṣyādyāḥ |

dviruktairbījairaṅgāni |

pañcabāṇapadmāṅkuśākṣamālāpustakapāśapadmadhanurdharā’ruṇā dhyeyā |

āyudhadhyānaṃ dakṣādhastanamārabhya vāmādhastana paryantam |

nyāsapūjādikaṃ pūrvavadeva |

saukaryāya dhyāna- śloko’pi—-

sā pañcabāṇakamalāṅkuśakākṣamālā

vidyāguṇābjadhanuraṣṭakarā trinetrā |

raktā’ruṇāmbara vilepanabhūṣaṇāḍhyā

pāyāttu varṇajananī śaśiśekharā vaḥ ||

maṅgalapradāmiti viniyogoktiḥ |

dīrghayuktena ṣaḍdīrghayuktena || 54-56 ||

bālārkakoṭirucirāṃ sphaṭikākṣamālāṃ

kodaṇḍamikṣujanitaṃ smarapañcabāṇān |

vidyāñca hastakamalairdadhatīṃ trinetrāṃ

dhyāyet samastajananīṃ navacandracūḍām || 57 ||

arcanādikriyāḥ sarvāḥ proktāḥ pūrvavidhānataḥ |

śaktiśrīkāmabījādyāṃ devīṃ varṇatanuṃ bhajet || 58 ||

bāleti |

vidyāṃ pustakam |

akṣamālāṃ pañcabāṇān dakṣe adhastanādi |

vāme pustakacāpau |

ityāyudhadhyānam |

taduktaṃ padmapādācāryaiḥ—-

akṣasrakśaracāpapustakadharā dhyeyā iti || 57-58 ||

ṛṣiḥ pūrveditaśchando gāyatraṃ devatā budhaiḥ |

sammohanī samuddaṣṭā sarvalokavaśaṅkarī || 59 ||

pūrvedita iti |

samohanī sarvalokavaśaṅkarīti viniyogoktiḥ || 59 ||

āvattītaistribhirbījaiḥ ṣaḍaṅgāni prakalpayet || 60 ||

avattītairiti dvivāram |

prathamātikrame kāraṇābhāvāt |

evaṃ ṣaḍbījāni bhavanti, hrīÁ hṛdayāya namaḥ ityādi prayogaḥ || 60 ||

dhyāyeyamakṣavalayekṣuśarāsapāśān

padmadvayāṅkuśaśarān varapustakañca |

ābibhratīṃ nijakarairaruṇāṃ kucārttāṃ

sammohanīṃ trinayanāṃ taruṇenducūḍām || 61 ||

dhyāyeyamiti |

ikṣuśarāsaḥ ikṣudhanuḥ |

āyudhadhyānaṃ dakṣe ūrddhādi aṅkuśa- padmaśarākṣamālāḥ |

vāme pāśapadmadhanuḥ pustakāni |

taduktaṃ padmapādācāryaiḥ—-akṣasrak- pañcaśarapadmāṅkuśapāśapadmekṣudhanuḥ pustakadharā’ruṇā

dhyeyā iti || 61 ||

yajedāvaraṇaiḥ sārddhamupacāraiḥ suśobhanām |

prapañcayāgaṃ vakṣyāmi saccidānandasiddhidam || 62 ||

vedādiḥ śaktirajapā paramātmamahāmanuḥ |

vahnerjāyā ca kathitā pañcamantrāḥ śubhāvahāḥ || 63 ||

prapañceti |

saccidānandasiddhidamiti viniyogoktiḥ |

vedādiḥ praṇavaḥ |

ajapā haṃsaḥ |

ātmamahāmanuḥ so’haṃ |

vahnerjāyā svāhā |

praṇavo bījaṃ hṛllekhā śaktiḥ |

śubhāvahā ityanenāsya svātantryamapyuktam |

yadāhuḥ—-

svatantro’pi yadā siddhiṃ kuryādaṣṭākṣaro manuḥ |

tasmād yathāvat prajapeddhīmān mokṣaparaḥ pumān || iti |

sāmpradāyikā vāgbhavahṛllekhāsampuṭamāhuḥ || 62-63 ||

tāraśaktyādikāṃ nyasyedajapātmadviṭhāntikām |

mātṛkāmuktamārgeṇa sṛṣṭyā dehe vidhānavit || 64 ||

ṛṣirbrahmā samuddaṣṭaśchando gāyatramīritam |

samastavarṇasaṃvyāpta paraṃ tejo’sya devatā || 65 ||

tāraśaktyādikāmiti |

ātmā paramātmamantraḥ |

ajapāyāḥ pūrvamuktatvāt |

dviṭhaḥ svāhā |

prativarṇamādau tāramāye ante tvajapādayaḥ |

oṃ hrīṃ aṃ haṃsaḥ so’haṃ svāhā keśānte ityādi prayogaḥ |

saṃhārasya vakṣyamāṇatvāt atra sṛṣṭyetyuktiḥ |

vidhānavidityanenaitaduktaṃ bhavati |

ṣaḍaṅganyāsapūrvakaṃ sāvaraṇaṃ mahāgaṇapatiṃ dhyātvā catuścatvāriṃśadvāraṃ gaṇeśabījaṃ sakṛd

gaṇānāṃ tvā

ityevaṃ caturāvṛttimahāgaṇapatimantraṃ prajapya yathoktāṃ śuddhamātṛkāṃ trivīnyasya a ka ca ṭa ta

pa

yādikānapi saptamukhadoḥ- padudarahṛtsu nyasediti || 64-65 ||

svāhādyaiḥ pañcamanubhiḥ pañcāṅgāni prakalpayet |

astraṃ dikṣu budhaḥ kuryād bhūyo hariharākṣaraiḥ || 66 ||

svāhādyairiti viparītaiḥ |

svāhā hṛdayāya namaḥ sohaṃ śirase svāhā ityādi prayogaḥ |

dikṣviti choṭikābhiḥ |

bhūyo’nantaraṃ ṣaṣṭhāṅgādityarthaḥ |

hariharākṣarairiti yathā śrutaiḥ |

taduktam—-

jāyāgnerhṛdayamatho śiraśca sohaṃ haṃsātmā tvatha ca śikhā sva(mā) yañca varma |

tārākhyaṃ samuditamīkṣaṇaṃ tathāstraṃ proktaṃ syāddhariharavarṇamaṅgameva || iti |

hri hra iti kecit || 66 ||

tārādipañcamanubhiḥ paricīyamānaṃ

mānairagamyamaniśaṃ jagadekamūlam |

saccitsamastagamanaśvaramacyutaṃ tat

tejaḥ paraṃ bhajata sāndrasudhāṃśu(dhāmbu)rāśim || 67 ||

tārādīti |

tat prasiddhaṃ paraṃ tejaḥ brahma aniśaṃ sarvadā bhajata |

anyeṣāṃ tejasāmetadvyāpyatvādasya paratvam |

sāndrasudhāṃśu (dhāmbu) rāśimiti vyastarūpakam |

tena puliṅgatvadoṣo’pi na |

aṅgulyaḥ pallavānyāsan itivat |

etenānandamayatvaṃ dhvanitam |

acyutam avikāri |

avinaśvaramavidhvaṃsi |

samastagaṃ vyāpakam |

cit svaprakāśajñānarūpam |

sat sattātmakam |

” saddhīdaṃ sarvaṃ satsat ” iti ” ciddhīdaṃ sarvaṃ kāśate ” iti śruteḥ |

jagadekamūlaṃ tatpariṇāmarūpatvād jagataḥ |

mānairagamyam |

” yato vāco nivarttante ” iti śruteḥ |

ata evāha etaiḥ paricīyamānam eteṣāṃ japena labhyamityarthaḥ |

tatra tārasya pañcāvayavasya pralīnāśeṣavikṛtitvāt devītārāvayavānāmapi tadavayavaiḥ

abhedānandapratyayārthe paryavasāyitvāt |

ajapātmamanvorapi jīvaparamātmatādā- rthyatvāt pañcadviṭhāvayavānāmapi sarvatrānugatacidarthatvāt

|

saṃhitāyāntu—-

praṇavaścitkalā jñeyā māyāvyāptisvarūpiṇī |

haṃsaḥ padena deveśi sākṣādātmasvarūpiṇī ||

tatratyabindutritayāt sṛṣṭisthitilayātmikā |

prasūtā bindunādyena vāmeyaṃ brahmarūpiṇī ||

bindunā’tha dvitīyena pālayantī jagattrayam |

jyeṣṭheyaṃ vaiṣṇavī māyā cādyā sattvaguṇā priye ||

antena bindunā sarvaṃ rasantā tamasāvṛtā |

raudrī bindutrayaṃ devi prasūte cāmbikā tadā ||

ātmānaṃ darśayatyeṣā haṃsākhyā saṃhṛtiryadā |

tadeyaṃ darpaṇākārā tato jyotirmayī bhavet ||

varṇābhyāṃ vahnijāyāyāḥ paraṃ jyotiriti priye |

evaṃ vicārayan mantrī sākṣād brahma bhavettu saḥ || iti |

atra prapañcayāgamūrtteḥ pūjā noktā sā tantrāntaroktā yathā—-

mātṛkāmantrasamprokte pīṭhe sallipipaṅkaje |

prapañcayāgamūttīntu samāvāhya prapūjayet ||

svarairādyāvṛtiḥ proktā dvitīyā kādimūttībhiḥ |

tṛtīyā tu samuddiṣṭā bhāratyā dvyaṣṭaśaktibhiḥ ||

caturthī mātṛbhiḥ sārddhamasitāṅgādibhairavaiḥ |

vāsavādidiśāṃ nāthaiḥ pañcamī tvāyudhaiḥ parā || iti || 67 ||

pañcabhūtamayā varṇā vargaśaḥ prāgudīritāḥ |

tasmājjñānendriyātmānaḥ prapañcaṃ tanmayaṃ viduḥ || 68 ||

prapañcayāgaṃ vakṣyāmītyuktam |

tatra prapañca ijyate hūyate yatreti prapañcayāgaḥ |

tameva homaprakāraṃ vadan nyāsāntaramapi sūcayati pañcabhūteti |

prāgiti dvitīye |

jñānendriyātmāna ityupalakṣaṇam |

tenākāśavarṇāḥ |

jñānakarmendriyātmānaḥ vāyuvarṇāḥ tadartharūpāḥ agnivarṇāḥ prāṇādidaśavāyurūpā ityādyūhyam |

tanmayaṃ pañcabhūtamayam || 68 ||

deho’pi tādṛśastasmin nyasyed varṇān vilomataḥ |

tattatsthānayutān mantrī juhuyāt paratejasi || 69 ||

tādṛśa iti pañcabhūtamayaḥ |

tatra varṇān nyasyediti |

tatra prakāraḥ pṛthivyā daśavarṇān prapañcayāgavaduccārya pādatalādijānuparyantaṃ vinyaset |

evamākāśāntaṃ vinyaset |

vilomata iti |

punarākāśādivarṇān tattatsthāneṣu bhūmiparyantaṃ vinyaset |

tattaditi viparītanyāse dhyānam |

evaṃ dhyānaṃ kṛtvā viparītaṃ nyaset || 69 ||

evaṃ varṇamayaṃ homaṃ kṛtvā divyatanurbhavet |

nyasya mantrī yathānyāyaṃ dehe viśvasya mātaram || 70 ||

japenmantrān bhajeddevān yajedagnimananyadhīḥ |

dravyaiśca juhuyādagnau mantravit tantracoditaiḥ || 71 ||

pūrvektaṃ prapañcayāge’pyatidiśati evamiti |

tatra prakāraḥ oṃ hrīÁ kṣaṃ haṃsaḥ

so’haṃ svāhā iti āntaṃ vinyaset |

tatra kṣakāraṃ tadadhiṣṭhātṛdevatāṃ tattatsthānañca tadavacchinnaiḥ caitanye juhomīti dhyāyanneva

saṃhāranyāsaṃ kuryāditi tātparyārthaḥ |

ayaṃ sāmpradāyikaḥ pakṣaḥ |

taduktam—- ādhārodyacchaktibindūtthitāyā

vaktre mūrddhendu grasantyāḥ priyāyāḥ |

kṣādyāntārṇān pātayet vahnisomap

rotān mantrī mucyate rogajātaiḥ || iti |

evamuktasarvavidhamātṛkānyāsasya mantrāntarādau karttavyatāmāha nyasyeti |

mantrī yathānyāyamityanenaitaduktaṃ bhavati |

sarvān mātṛkānyāsān karttṛmaśaktaḥ śākte kalā- mātṛkādīn śaive śrīkaṇṭhamātṛkādīn vaiṣṇave

keśavamātṛkādīn

śuddhaprapañcayāga- mātṛke sarvatra nyasediti |

taduktam—-

japādau sarvamantrāṇāṃ vinyāsena lipevīnā |

kṛtaṃ tanniṣphalaṃ vidyāt tasmāt pūrvaṃ lipiṃ nyaset || iti |

kādimate’pi—- mātṛkāyāḥ ṣaḍaṅgañca mātṛkānyāsameva ca |

sarvāsāṃ prathamaṃ kṛtvā paścāttantroditaṃ nyaset ||iti|

ācāryāśca—-lipinyāsādikān sāṅgān |

iti |

nārāyaṇīye ca—- aṅgāni ca nyaset sarve mantrāḥ sāṅgāstu siddhidāḥ |

iti |

anyatrāpi—- rudrairyuktāṃ kevalāṃ vā manūnāṃ karmārambhe mātṛkāṃ vinyased yaḥ |

mantrān sadyaḥ kurvate tasya siddhiṃ pāpaiḥ sārddhaṃ yāti nāśaṃ jarā ca ||

iti |

ananyadhīrityanena mātṛkāpuṭitajapena mantrasiddhiruktā |

taduktam —-

kulaprakāśatantre—- mantrī tu prajapenmantraṃ mātṛkākṣarasampuṭam |

kramotkramācchatāvṛttyā māsāt siddho bhavennaraḥ ||

mātṛkājapamātreṇa mantrāṇāṃ koṭikoṭayaḥ |

susiddhāḥ syurna sandeho yasmāt sarvaṃ tadudbhavam || iti |

prayogasāre’pi—- mātṛkāyāṃ tu siddhāyāṃ siddhāḥ syurmantrajātayaḥ |

sarve mantrā yato magnā mātṛkāyāmitastataḥ || iti || 70-71 ||

aśvatthoḍumbaraplakṣanyagrodhasamidhastilāḥ |

siddhārthapāyasājyāni dravyāṇyaṣṭau vidurbudhāḥ || 72 ||

amībhirjuhuyāllakṣaṃ tadarddhaṃ vā samāhitaḥ |

sarvān kāmānavāpnoti parāṃ siddhiñca vindati || 73 ||

sarvamātṛkāmantrāṇāṃ kāmyakarmāṇyāha dravyairiti |

dravyāṇyāha aśvattheti |

juhuyāllakṣamiti dvādaśasahasrāṇi pañcaśatī ekaikena dravyeṇa |

tadarddhaṃ veti |

ṣaṭ- sahasrāṇi pañcāśadadhikā dviśatī ekaikena dravyeṇa |

samāhita ityanena tasyāpyarddhamiti sūcitam |

” mantrī tadarddhamathavāpi tadarddhakaṃ yaḥ ” ityukteḥ |

tadā trisahasrī sapāda- śatamekaikena dravyeṇa || 71-73 ||

ebhirarkasahasrāṇi hutvā mantrī vināśayet |

ripūn kṣudragrahān bhūtān jvarāñchāpāṃśca pannagān || 74 ||

arkasahasrāṇīti |

tadā sārddhasahasramekaikena |

mantrītyanenaitaduktam |

vidyādīnā- malpatvamahatve vicārya dviguṇaṃ caturguṇaṃ vā homaḥ kārya iti |

uktañca—-

dvādaśasahasramathavā taddviguṇaṃ taccaturguṇaṃ vātha juhuyāt |

iti |

tadā sahasratrayaṃ sahasraṣaṭkaṃ vaikaikena |

evamuttaratrāpi |

atyalpatve ekādiśatāvṛttyetyapi jñeyam |

taduktam—-

ekadvikatrikacatuṣkaśatābhivṛttyā tāṃ tāṃ samīkṣya vikṛtiṃ prajuhotu mantrī |

iti|

kṣudraṃ nārāyaṇīyoktam—-stambhadveṣau tathotsāda uccāṭo bhramamāraṇe |

v yādhiśceti smṛtaṃ kṣudram |

iti || 74 ||

mantrāṇāmayathāvṛttipratipattisamudbhavān |

vikārān nāśayedāśu homo’yaṃ samudīritaḥ || 75 ||

prayogāntaramāha mantrāṇāmiti|

ayathāvṛttirvarṇānāmanyathoccāraṇam |

apratipattiḥ ayaṃ mantraḥ kalado neti jñānam |

tadudbhavān vikārān |

tatra ayathāvṛttevīkāro vātakuṣṭhādiḥ apratipattevīkāra unmāda iti nārasiṃhe prapañcitam |

tena yathāvṛttiśca pratipattiśca yathāvṛttipratipattī paścānnañā sambandhaḥ |

homaḥ samudīrita iti sahasrāvṛttyeti jñeyam |

” śamayedacirāt sahasravṛttyā ” ityukteḥ || 75 ||

ebhistrimadhuropetairjuhuyāllakṣamānataḥ |

acirādeva sa bhavet sākṣād bhūmipurandaraḥ || 76 ||

trimadhuropetairiti |

ebhiraṣṭabhiḥ |

payomadhughṛtaṃ trimadhuram |

taduktam—-ājyaṃ kṣīraṃ madhu tathā madhuratrayamucyate |

iti |

payaḥ sthāne śarkarā vā || 76 ||

amībhiḥ sādhako hutvā vaśyādīnapi sādhayet |

hutvā lakṣaṃ tilaiḥ śuddhairmucyate sarvapātakaiḥ || 77 ||

pāyasānnena juhuyānmantrī sarvasamṛddhaye |

padmānāṃ lakṣahomena mahatīṃ śriyamāpnuyāt || 78 ||

ghṛtena juhuyāllakṣaṃ prāpnuyāt kīttīmuttamām |

jātīkusumahomena sarvalokavaśaṃ nayet || 79 ||

saṃśodhitaistrimadhvaktairlavaṇairlakṣamānataḥ |

juhuyād gulikāḥ kṛtvā vaśayet sarvamañjasā || 80 ||

amībhiraṣṭabhiḥ |

sādhaka ityanena lakṣārddhamabdatrayādarvāgityuktam |

yadāhuḥ—- lakṣaṃ tadarddhakaṃ vā madhuratrayasaṃyutairhunedetaiḥ |

abdatrayādathā’rvāk tribhuvanamakhilaṃ vaśī- kurute |

śuddhairiti avakaraṃ dūrīkṛtya prakṣālya saṃśoṣitairityarthaḥ |

juhuyāllakṣamiti sambadhyate |

homeneti lakṣamānata iti sambadhyate |

saṃśodhitaistyaktāvakaraiḥ lavaṇaiḥ gulikāḥ kṛtvā iti sambandhaḥ |

hutvā lakṣamityādikā saṃkhyā mahati kārye |

juhuyācca kāryagurutālāghavamabhivīkṣya yogyaparimāṇam |

ityukteḥ ||77-80||

likhitvā patrakhaṇḍeṣu mātṛkārṇān pṛthak pṛthak |

abhyarcya juhuyād vahnau tatpatrākṣaramuccaran || 81 ||

abhicāraharo homaḥ sarvarakṣāprasiddhidaḥ |

sahasrahome vitared dakṣiṇāṃ niṣkamānataḥ || 82 ||

likhitveti |

patrakhaṇḍeṣu tālapatrādikhaṇḍeṣu mātṛkārṇān pṛthak pratyekaṃ likhitvā pṛthak pratyekamabhyarcya

agnau

mātṛkāpīṭhamiṣṭvā tanmantrākṣaramuccaran juhuyāditi sambandhaḥ |

tatra pratyakṣaramṛṣicchandodevatāśaktibījānyuccārya dhyānaṃ kṛtvā tenaivākṣareṇa gandhādi

dadyādityarcanākramaḥ |

tatra ṛṣyādi yathā—-arjunyāyanamadhye dvau bhārgavastau pratiṣṭhikā |

agniveśyaḥ supratiṣṭhā triṣu cābdhiṣu gautamaḥ ||

gāyatrī ca bharadvāja uṣṇigekārake pare |

lohityāyanako’nuṣṭup vaśiṣṭho bṛhatī dvayoḥ ||

māṇḍavyo daṇḍakaścāpi svarāṇāṃ munichandasī |

mauhāyanaśca paṅktiḥ ke’jastriṣṭup dvitaye ghaṅoḥ ||

yogyāyanaśca jagatī gopālyāyanako muniḥ |

chando’tijagatī ce chennaṣakaḥ śarkarī hyajaḥ ||

śarkarī kāśyapaścātiśarkarī jhañayoṣṭaṭhoḥ |

śunakoṣṭiḥ saumanasyotyaṣṭirḍe kāraṇo dhṛtiḥ ||

ḍhaṇormāṇḍavyātidhṛti sāṃkṛtyāyanakaḥ kṛtiḥ |

triṣu kātyāyanastu syāt prakṛtirnapakeṣu be ||

dākṣāyanākṛti vyāghrāyaṇau bhe vikṛtirmatā |

śāṇḍilyasaṃkṛtī me’tha kāṇḍalyātikṛtī yaroḥ ||

dāṇḍyāyanotkṛtī le’tha ve jātāyanadaṇḍakau |

lāṭyāyano daṇḍakaḥ śe ṣasahe jayadaṇḍakau ||

māṇḍavyadaṇḍakau lakṣe kādīnāmṛṣichandasī |

evamukte devatāśca śrīkaṇṭhādaya īritāḥ ||

bījamasyāḥ śaktayastu pūrṇedaryādayo matāḥ || iti |

dhyānaṃ pūrvektam |

taduktamanusandheyam |

niṣketi suvarṇacatuṣkam || 81-82 ||

arddhaṃ vā śaktito dadyād yathoktaṃ phalamāpnuyāt |

anayā sapta saṃjaptaṃ pibet prātadīne dine || 83 ||

anayeti |

ayamatra prayogakramaḥ |

svayaṃ devatāvigraho bhūtvā lipipadme jalamādāya bālādaśākṣarī tāḥ viparītadaśākṣarī bālā ca evaṃ

kṣāntaṃ

japtvākṣādyantamevaṃ sabindukañca punaḥ sabinduvisargama ādikṣāntañca japtvā bhrūmadhye akṣarāṇāṃ

dīpaśikhāvadvyāptiṃ dhyāyan pibediti |

varṇānāmāsyāntarudgamanam āsyāt śāstrādyākāreṇa nirgamanañca dhyāyan punadvīvāraṃ pibediti || 83

||

salilaṃ sa bhaved vāgmī labhate kavitāṃ parām |

brāhmīrase vacākalke payasā vipaced ghṛtam || 84 ||

salilamiti pūrveṇa sambadhyate |

bhavedityarkamāsata iti jñeyam |

aneḍamūko’pi kavitvagavītaḥ parāñca siddhiṃ labhate’rkamāsataḥ |

ityukteḥ |

brāhmīrasa iti |

atra ghṛtaṃ jīvadvatsaikavarṇagoreva grāhyam |

dugdhamapi tādṛśyā eva |

āyurvedoktaprakāreṇa ca ghṛtapākaḥ |

tatra ” kalkāccaturguṇaḥ snehaḥ ” iti sāmānyataḥ snehasya caturthabhāgaḥ kalka uktaḥ |

atra tvayaṃ svarasapāka iti kṛtvā snehāṣṭamāṃśaḥ kalko grāhyaḥ |

taduktam—- snehaḥ sidhyati śuddhāmbuniḥ kvāthasvarasaiḥ kramāt |

kalkasya yojayedaṃśaṃ caturthaṃ ṣaṣṭhamaṣṭamam || iti |

atra brāhmīrasaḥ svarasaḥ |

taduktam—-sampiṣyārdraṃ vastu vastragālitaṃ svarasaṃ viduḥ|

iti |

kalka iti |

” kalko dṛṣadi peṣitaḥ ” iti |

tatrāyaṃ kramaḥ |

prasthadvayamitaṃ ghṛtaṃ paladvayamitaḥ śvetavacākalkaḥ |

ghṛtāccaturguṇo brāhmīrasaḥ caturguṇaṃ kṣīram |

pañcaprabhṛti yatra syurdravāṇi snehasaṃvidhau |

tatra snehasamānyāhurarvāk ca syāccaturguṇam ||

ityuktatvāt |

caturguṇaṃ jalaṃ deyam |

taduktam—- kṣīradadhyāranālaistu pāko yatreritaḥ kvacit |

caturguṇaṃ jalaṃ tatra vīryādhānārthamācaret || iti |

pākajñānañca—- nāṅguligrāhitā kalke na snehe’gnau saśabdatā |

varṇādisampacca yadā tadainaṃ śīghramāharet ||

tathānyatra—- snehasya pāke kalkastu vattīto vattīvadbhavet |

tathā—- ghṛtasya pheṇoparamastailasya ca tadudbhavaḥ |

lehasya tantumattāpsu majjanaṃ saraṇaṃ na ca || iti |

idaṃ ghṛtaṃ pānārthamiti |

atra sama eva pākaḥ |

taduktam—-snehaḥ pakvo bhavet siddhyai pākaḥ pāne bhavet samaḥ |

kharo’bhyaṅge mṛdurnasye sāmānyeyaṃ prakalpanā || iti || 84 ||

ayutaṃ mātṛkājaptamacītañca vidhānataḥ |

pibet prātaḥ sa medhāvī bhaved vākpatisannibhaḥ || 85 ||

brāhmīṃ sahasrasaṃjaptāṃ vacāṃ vā payasā pibet |

sa labhenmahatīṃ medhāmacirānnā’tra saṃśayaḥ || 86 ||

vidhānata iti |

tato ghṛtaṃ samuttārya śītalamayutajaptaṃ mātṛkāpīṭhaṃ ghṛte vibhāvya mātṛkoktavidhānena pūjitaṃ

pibediti |

bhavediti saṃvatsarāditi jñeyam |

” kavirbhavati vatsarataḥ ” ityukteḥ |

tantrāntare tu viśeṣaḥ—-

palaṃ śvetavacācūrṇaṃ karṣaṃ turagagandhi ca |

kṛṣṇā haridrā sindhūtthaṃ dhātrī rugviśvabheṣajam ||

pratiniṣkantu sañcūrṇya ghṛtaprasthe vinikṣipet |

brāhmīrase catuḥprasthe pacenmṛdvagnipākavit ||

brāhmīghṛtamidaṃ proktamanayā’yutamantritam |

pibet sūryeparāge tu sarvajñatvamavāpnuyāt ||

dinādau vā lihennityaṃ pañcāśadabhimantritam |

vāgvilāsamasau vindet kavivṛndeṣu sammatam || iti || 85-86||

pūrvektaṃ paṅkajaṃ kṛtvā kumbhaṃ saṃsthāpya pūrvavat |

kvāthena pūrayenmantrī yathāvat kṣīraśākhinām || 87 ||

aṣṭagandhaṃ viloḍyā’sminnavaratnasamanvite |

āvāhya pūjayed devīṃ mātṛkāmuktamārgataḥ || 88 ||

sahasrasādhitaistoyairabhiṣiñcet priyaṃ naram |

bhānuvāre śubhe lagne brāhmaṇānapi bhojayet || 86 ||

gurave dakṣiṇāṃ dadyād bhaktiyuktaḥ svaśaktitaḥ |

rakṣākaraṃ viśeṣeṇa kṛtyādrohopaśāntidam || 90 ||

eśvaryajananaṃ puṃsāṃ sarvasaubhāgyasiddhidam |

abhiṣekamimaṃ prāhuvīśvasammohanapradam || 91 ||

pūrvektamiti |

mātṛkāpūjāvasaroktam |

pūrvavaditi turyektarītyā |

kvāthena kaṣāyeṇa |

yathāvaditi caturthāṃśāvaśiṣṭena sabindukāṃ mātṛkāṃ japan pūrayediti ca |

kṣīraśākhināmiti tat tvacāmityarthaḥ |

aṣṭagandhamiti śāktam |

navaratnāni vakṣyante |

sahasrasādhitaiḥ sahasrasaṃjaptairityarthaḥ |

bhānuvāre śubhe lagne toyairabhiṣiñcediti sambandhaḥ |

māsamiti jñeyam |

” tañcāpi māsam ” ityukteḥ |

naramiti liṅgamavivakṣitam |

” nārī bandhyā’pi nānāvidhaguṇanilayaṃ putravaryaṃ prasūte ” ityukteḥ |

sambalanaṃ (sammohanaṃ ?) iti vaśyam || 87-91 ||

pūrvektamaṇḍalaṃ kṛtvā mantrī navapadānvitam |

madhyādi sthāpayet teṣu padeṣu kalaśān nava || 92 ||

tantubhirveṣṭitān śuddhān bahiścandanacacītān |

sudhūpavāsitān mantrī dūrvākṣatasamanvitān || 93 ||

āpūrya śuddhatoyaistān veṣṭayedaṃśukaistu tān |

muktāmāṇikyavaidūryagomedān vajravidrumau || 94 ||

padmarāgaṃ marakataṃ nīlañceti yathākramāt |

uktāni navaratnāni teṣu kumbheṣu nikṣipet || 95 ||

viṣṇukrāntāmindravallīṃ devīṃ dūrvāñca nikṣipet |

sthāpayet kumbhavaktreṣu komalāṃścūtapallavān || 96 ||

vinyasedakṣatopetāṃścaṣakāṃśca phalānvitān |

madhye kumbhe samārādhya devīṃ mantrī vṛṣāditaḥ || 97 ||

arcayed dikṣu kumbheṣu vyāpinyādyāḥ puroditāḥ |

vargamantrayutāḥ proktalakṣaṇāḥ sarvasiddhidāḥ || 98 ||

śarkarāghṛtasaṃyuktaṃ pāyasañca nivedayet |

spṛṣṭavā kumbhān kuśaivīdyāṃ japet sāgraṃ śataṃ śatam || 99 ||

navapadānvitamiti navanābham |

śuddhān vraṇakālimādirahitān |

sudhūpavāsi- tānityantaḥ yathākramāt nikṣipediti madhyāditaḥ sarvatra sarvāṇi |

devīmiti sahadevīm |

nikṣipediti sarvatra sarvāḥ |

vṛṣā indraḥ tadādita iti pūrvāditaḥ |

vāsavo vṛtrahā vṛṣā iti kośaḥ |

dikṣu kumbheṣu iti vyadhikaraṇe saptamyau |

vargā akārādyāḥ vyastasamastāḥ ta eva mantrāstadyutāstadādyāḥ |

vidyāṃ mātṛkām |

sāgramaṣṭottaram |

śataṃ śatamityanena pratikumbham || 92-99 ||

abhiṣiñced vilomena sādhyaṃ taṃ dattadakṣiṇam |

sarvapāpakṣayakaraṃ śubhadaṃ śāntisiddhidam || 100 ||

kṛtyādrohādiśamanaṃ saubhāgyaśrījayapradam |

putrapradaṃ ca bandhyānāmabhiṣekamimaṃ viduḥ || 101 ||

jvarārttasya puraḥ sthitvā japet sāgraṃ sahasrakam |

jvaro naśyati tasyāśu kṣudrabhūtagrahā api || 102 ||

vilomeneti īśānādi sthitairghaṭairityarthaḥ |

taduktaṃ prayogasāre—-

punarantādimadhyāntamabhiṣiñcet priyāṃ striyam |

iti |

kṣudrarogagrahā api naśyantītyanuṣajyate || 100-102 ||

paratejasi sañcintya śubhraṃ srutasudhāmayam |

vidhuṃ vidyāṃ japed yogo viṣarogavināśakṛt || 103 ||

valīpalitarogaghnaḥ kṣutpipāsāpraṇāśanaḥ |

puṣṭidaḥ sarvasaubhāgyadāyī lakṣmīśubhapradaḥ || 104 ||

paratejasi sahasrārakamalakaṇīkāsthita paramaśive |

vidhuṃ tatratyameva || 103-104 ||

somasūryāgnirūpāḥ syurvarṇā lohatrayaṃ tathā |

raupyaminduḥ smṛto hema sūryastāmraṃ hutāśanaḥ || 105 ||

lohabhāgāḥ samuddaṣṭāḥ svarādyakṣarasaṃkhyayā |

tairlehaiḥ kārayenmudrāmasaṅkalitasaṅgatām || 106 ||

sāgraṃ sahasraṃ saṃjapya spṛṣṭvā tāṃ juhuyāt tataḥ |

tasyāṃ sampātayenmantrī sapīṣā pūrvasaṃkhyayā || 107 ||

triśaktimudrikāmāha someti |

lohatrayamiti |

” sarvañca taijasaṃ loham ” ityuktatvāt rūpyahematāmrāṇāṃ lohaśabdenābhidhānam |

tatheti somasūryāgnirūpamityarthaḥ |

tadevāha raupyaminduriti |

svarādīti |

raupyaṃ 16 suvarṇa 25 tāmraṃ 10 |

kecittu varṇānāṃ dvādaśakalātmakatvāt suvarṇabhāgā dvādaśeti vadanti |

ayameva pakṣaḥ sāmpradāyikaḥ |

śaivāgame’pi—-

tāmratārasuvarṇānāmarkaṣoḍaśakhendubhiḥ |

iti |

atra vyutkrameṇa saṃkhyeti vyākhyātam |

asaṅkaliteti |

asaṅkalitāmamilitāṃ paścāt saṅgatāṃ militām |

tatra prakāraḥ |

tattadbhāgamitasya lohatrayasya mudrikātrayaṃ kṛtvā paścāt saṃyojayediti |

sāgramiti aṣṭādhikam |

saṃjapya mātṛkāmiti śeṣaḥ |

tato mantrī pūrvasaṃkhyayā aṣṭottarasahasramiti |

sapīṣā juhuyāditi sambandhaḥ |

tasyāṃ sampātayediti |

sampāto nāma sruvasthāhutiśeṣājyasya pratyāhuti mudrikāyāṃ pātaḥ || 105-107 ||

nikṣipya kumbhe tāṃ mudrāmabhiṣekoktavartmanā |

āvāhya pūjayed devīmupacāraiḥ samāhitaḥ || 108 ||

abhiṣicya vinītāya dadyāt tāṃ mudrikāṃ guruḥ |

iyaṃ rakṣaḥ kṣudrarogaviṣajvaravināśinī || 109 ||

vyālacauramṛgādibhyo rakṣāṃ kuryād viśeṣataḥ |

yuddhe vijayamāpnoti dhārayanmanujeśvaraḥ || 110 ||

abhiṣekokteti |

ekakalaśaproktena |

āvāhyeti kumbhe |

abhiṣicyeti sādhyam |

vyālaḥ sarpaḥ |

mṛgo vyāghraḥ || 108-110 ||

vibhajenmātṛkāṃ mantrī nava vargān yathākramāt |

aṣṭāvaṣṭau svarāḥ sparśāḥ pañcaśo vyāpakā api || 111 ||

navavargāḥ samutpannā navavargeśvarā grahāḥ |

arkenduraktajñagurubhṛgumandāhiketavaḥ || 112 ||

navaratnamudrikāmāha vibhajediti |

mantrītyanena navagrahanyāso’pi sūcitaḥ |

tatra prakāraḥ |

svarānuktvā somamaṇḍalāya nama iti mūrddhādigalaparyantam, kādimāntamuccārya sūryamaṇḍalāya nama

iti galādi

hṛdayāntam, yādyānuktvā vahnimaṇḍalāya nama iti hṛdayādipādāntaṃ vyāpakaṃ nyasediti

maṇḍalatrayanyāsaḥ |

ādiṭhāntamuktvā somaṇḍalāya nama iti mūrddhādihṛdayāntaṃ, ādikṣāntamuktvā agnimaṇḍalāya nama iti

hṛdādipādāntaṃ nyasedityagnīṣomanyāsaḥ |

ādikṣāntamuktvā haṃsaḥ puruṣātmane nama iti vyāpakatvena nyasediti haṃsanyāsaḥ |

ete nyāsā yathākramāditipadena sūcitāḥ |

tataḥ aṃ āṃ iṃ īṃ uṃ ūṃ ṛṃ ṝṃ sūryāya bhagavate namaḥ ityādikrameṇa ketvantaṃ vinyasya

punaḥ

prathamoktanyāsatrayaṃ vaiparītyena kuryāditi grahanyāsaḥ |

tatra śeṣāṣṭasvaraiḥ somaḥ kavargeṇā’ṅgārakaḥ cavargeṇa budhaḥ ṭavargeṇa bṛhaspatiḥ tavargeṇa

śukraḥ

pavargeṇa śanaiścaraḥ yavargeṇa rāhuḥ ṣavargeṇa ketuḥ |

ayamatra nyāsakramaḥ |

sthānāni tu mūlādhāra- liṅganābhihṛdayagalalambikābhrūmadhyalalāṭabrahmarandhrāṇīti |

vyāpakā yakārādyāḥ |

apītyapiśabdāt pañcaśaḥ ityatrāpyanveti |

grahakramamāha arketi |

rakto maṅgalaḥ |

jño budhaḥ |

mandaḥ śanaiścaraḥ |

ahiḥ rāhuḥ || 111-112 ||

māṇikyaṃ mauktikaṃ cāru vidrumaṃ gāruḍaṃ punaḥ |

puṣparāgaṃ lasadvajraṃ nīlaṃ gomedakaṃ śubham || 113 ||

vaidūryaṃ nava ratnāni mudrāṃ taiḥ kalpayecchubhām |

japahomādikaṃ sarvaṃ kuryāt pūrvektavartmanā || 114 ||

yo mudrāṃ dhārayedenāṃ tasya syurvaśagā grahāḥ |

varddhate tasya saubhāgyaṃ lakṣmīravyāhatā bhavet || 115 ||

kṛtyā drohā vinaśyanti naśyanti sakalāpadaḥ|

rakṣobhūtapiśācādyāṃ nekṣante taṃ bhayākulāḥ || 116 ||

uparyupari varddhante dhanaratnādisampadaḥ |

mudrikāyāḥ prasādena rājalakṣmīḥ sthirā sadā || 117 ||

cāvītyanenātilohitapravālasya grahaṇamuktam |

lasadityanena ṣaṭkoṇavajrasyaiva grahaṇamuktam |

pūrvektavartmaneti pūrvamudroktaprakāreṇa || 113-117 ||

tārttīyojjvalakaṇīkaṃ svarayugairāvirbhavat kesaraṃ

vargellāsivasucchadaṃ vasumatīgehena saṃveṣṭitam |

tārādhīśvaravārivarṇavilasaddakkoṇasaṃśobhitaṃ

yantraṃ varṇatanoḥ paraṃ nigaditaṃ sarvāmayaghnaṃ param || 118 ||

|| iti śrīmadlakṣmaṇadeśikendraviracite śāradātilake

ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ samāptaḥ || 6 ||

bth ” bi

dhāraṇayantramāha tārttīyeti |

tārttīyaṃ pūrvektaṃ kaṇīkābījam |

tārādhīśvaraḥ ṭhakāraḥ |

ākārasāmyāt |

gauḍalipau tādṛksvarūpasya likhitatvāt |

vārivarṇe vakāraḥ |

tābhyāṃ vilasantau yau dikkoṇau tābhyāṃ saṃśobhitam |

tenātra pūrvayantrādayameva viśeṣaḥ |

uktaṃ kādimate ” ṭhaṃ vaṃ bhūdigvidikṣu ca ” iti |

ācāryaiḥ pūrvektaṃ pūjāyantrameva dhāraṇayantramuktam |

idamapi padyaṃ kaiścit tadanusāreṇa vyākhyāyate |

vilasantau yau dikkoṇau tābhyāṃ saṃśobhitam |

tena vidik vikoṇa iti jātam |

tato vidikṣu ṭhakāraḥ |

vikoṇaśabdena diśa ucyante |

tato dikṣu vakāra ityarthaḥ |

taduktamācāryaiḥ—-

kṣmābimbena ca saptamārṇavayujāsrāśāsu saṃveṣṭitaṃ

varṇābjaṃ śirasi smṛtaṃ viṣagadapradhvaṃsi mṛtyuñjayam |

iti || 118||

|| iti śrīrāghavabhaṭṭaviracita-śāradātilakaṭīkāyāṃ satsampradāyakṛtavyākhyāyāṃ

padārthādarśābhikhyāyāṃ ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ || 6 ||

Advertisements

2 thoughts on “Mantra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: